Συμμόρφωση GDPR

O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο νέος κανονισμός, υποχρεωτικά εφαρμοστέος από το Μάιο του 2018, υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του. Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζοντας κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων και την κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων τους. Επιπλέον, προβλέπει αυστηρά πρόστιμα έως 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών. Η EXPERT - SOLUTIONS με την πλέον έμπειρη ομάδα συμβούλων στην Ελλάδα μπορεί να σας βοηθήσει στην αξιολόγηση των υποδομών και των διαδικασιών σας, στην διόρθωση των αδυναμιών σας, στην αλλαγή των πρακτικών σας και στην υποστήριξη στη συμμόρφωση σας με τον Κανονισμό.

Mobirise

Οι ενέργειες και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση της πλήρους συμμόρφωσης σας στον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνονται σε μια πλήρη μελέτη που θα γίνει από εμάς ανάλογα με την δραστηριότητα και τα πληροφοριακά συστήματά σας. Η μελέτη αυτή γίνεται για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά γιατί κάθε επιχείρηση έχει ξεχωριστές ανάγκες
Σας παρέχουμε καθοδήγηση για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί και να μπορεί να αποδειχθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR

Mobirise

Συγκεκριμένα η μελέτη που σας παρέχουμε ακολουθείται από τα παρακάτω βήματα:

01.

Διάγνωση

Η EXPERT SOLUTIONS αρχικά αναλαμβάνει να αξιολογήσει το υφιστάμενο επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησής σας, ως προς τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR) και του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, workshops και automated data discovery εργαλείων.

02.

Data flow mapping

Τα στελέχη μας, μέσω της εμπειρίας τους σε ολοκληρωμένα έργα GDPR μεγάλων οργανισμών με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων, δημιουργούν για εσάς τα Data Flow Maps που περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό αποκλίσεων και τα οποία καλύπτουν την απαίτηση του Κανονισμού για τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας

03.

Privacy Impact Assessment

Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων (Internal Audit) και επιθεωρήσων ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR

04.

Compliance Plan

Έχοντας υλοποιήσει τα πρώτα μεγάλα έργα GDPR στην Ελλάδα, προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης και συντάσσουμε για εσάς Compliance Plan, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, κατηγοριοποιημένες και συμφωνημένες με τα στελέχη της εταιρείας, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τον GDPR με τον πλέον σωστό και οικονομικό τρόπο

05.

Compliance Audits

Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων (Internal Audit) και επιθεωρήσων ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR

06.

Vulnerability Assessment / Penetration Testing

Ο έλεγχος στην πράξη των αδυναμιών ασφαλείας στις μηχανογραφικές υποδομές και τις online εφαρμογές σας αποτελεί κρίσιμο σημείο και απαραίτητο μέτρο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που διατρέχετε από κακόβουλα μέρη. Αναλαμβάνουμε με αξιόπιστα εργαλεία και με όπλο την εμπειρία μας να εντοπίσουμε τις ευπάθειες των συστημάτων σας και να σας προτείνουμε ρεαλιστικά μέτρα αντιμετώπισης

07.

Εκπαίδευση

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών στο ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, δημιουργήσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα με πρακτικές λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις για την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του νέου κανονισμού στις επιχειρήσεις

08.

Πιστοποίηση

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία της επιχείρησής σας για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης βάσει του GDPR με βάση διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 27001, το BS 10012 και άλλα

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003