Εταιρειών

01.

Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4469/2017 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

02.

Νόμος 4541/2018 Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4541/2018 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

04.

Νόμος 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4308/2014 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003