Φορολογικά

01.

Νόμος 4308/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4308/2014 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

02.

Νόμος 4172/2013 Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4172/2013 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

03.

Νόμος 2859/2000 Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 2859/2000 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

04.

Νόμος 4174/2013 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Έλεγχος, προσαυξήσεις, πρόστιμα

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4174/2013 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

05.

Νόμος 4093/2012 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, Παρ. Ε, Υποπαρ. Ε1)

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4093/2012 όπως δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ εδώ

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003