Λογιστικές Υπηρεσίες

Εφαρμογή και τήρηση αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης

Εργασίες λογιστικού σχεδιασμού, οργάνωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με ΕΛΠ και ΔΛΠ

Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων

Διαχείριση μισθοδοσίας & διοικητικής υποστήριξης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού

Διαχείρισης Ταμειακών Ροών

Μηνιαία Οικονομική Πληροφόρηση

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα

Υπηρεσίες προς κατοίκους εξωτερικού

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003