Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Βασική αποστολή των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι η συνεχής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων Εταιρειών σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης της Διοίκησης

Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να βοηθήσει την Εταιρεία σας να επιτύχει τους στόχους της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής, επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες μας:

Οργάνωση εσωτερικού ελέγχου

Σύνταξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου

Υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή

Εκπαίδευση

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003