Φορολογικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας σας παρέχει σωστό προγραμματισμό και τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις με στόχο τη φορολογική σας συμμόρφωση, παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά παραθέτουμε τις ακόλουθες: 

Φορολογικός Σχεδιασμός

Κατάρτιση και Υλοποίηση φορολογικού πλάνου

Φορολογική Συμμόρφωση

Αξιολόγηση και διαχείριση Φορολογικών Κινδύνων

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Άμεσοι και Έμμεσοι φόροι

Συμμόρφωση ζητημάτων Ακίνητης Περιουσίας

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003