Πολιτική Ποιότητας

Ο προσανατολισμός στην Ποιότητα ως φιλοσοφία της Διοίκησης αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την παροχή καλύτερων και ανταγωνιστικότερων  υπηρεσιών

"Το σημαντικότερο κριτήριο για την ποιότητα μιας υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη"

Θεμελιώδες αξίωμα και δέσμευση της Διοίκησης της EXPERT SOLUTIONS Ι.Κ.Ε., αλλά και κάθε στελέχους της, είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των επιδιώξεών των πελατών της από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, καθώς και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της

Για την επίτευξη του στόχου αυτού και τη μεγιστοποίηση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Το σύστημα αυτό είναι ευθυγραμμισμένο με τους επιχειρησιακούς στόχους της, τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της, και την εναρμόνισή της με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, το οποίο και εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της

Mobirise

Επιπλέον η EXPERT SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. αναγνωρίζοντας ότι η πληροφορία (ηλεκτρονική ή μη) είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών και επιχειρήσεων, και θέλοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, συνεργατών και όλων των εν γένει ενδιαφερομένων μερών, με την επίγνωση ότι η διαχείριση των πληροφοριών τους είναι ασφαλής ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους. Για το λόγο αυτό έχει εγκαθιδρύσει, υλοποιήσει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο βελτιώνει συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013

Mobirise

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Η επιτέλεση των απαιτήσεων του πελάτη, της νομοθεσίας και των κανονισμών είναι ύψιστης σημασίας για την εταιρεία και δηλώνεται, τόσο μέσα από την Πολιτική για την Ασφάλεια των πληροφοριών, όσο και μέσα από τους στόχους για την Ασφάλεια των πληροφοριών που θεσπίζει η Διοίκηση

E-mail: info@expert-solutions.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30)211 790 7003